1. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , مهدی علیپور حافظی , استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارها , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱, صفحه ۶۵۵-۶۷۸
 2. اکرم فتحیان دستگردی , سید مهدی طاهری , اعظم صنعت جو , محسن کاهانی , پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو , بازیابی دانش و نظام های معنایی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰, صفحه ۶۷-۹۵
 3. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۱۱۵۲-۱۱۲۳
 4. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها , پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱
 5. احسان عسکریان , محسن کاهانی , شهلا شریفی , حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی , پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۷۱-۸۶
 6. مهدی دادخواه , محسن کاهانی , مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی , رهیافت , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۴۳-۶۰
 7. هادی قائمی , محسن کاهانی , دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها , پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۹۹-۱۱۱
 8. اکرم فتحیان دستگردی , اعظم صنعت جو , سید مهدی طاهری , محسن کاهانی , شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۸۷-۴۱۲
 9. اکرم فتحیان دستگردی , اعظم صنعت جو , سید مهدی طاهری , محسن کاهانی , شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) , پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۰-۳۲
 10. احسان جوان راد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , محسن کاهانی , مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها , بهبود مدیریت , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۸۷-۱۰۸
 11. آصف پورمعصومی حسن کیاده , محسن کاهانی , سیداحمد جکیان طوسی , احمد استیری , هادی قائمی , ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی , پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۰-۴۰
 12. فتانه زرین کلام , محسن کاهانی , نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد , محاسبات نرم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶-۴۵
 13. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , سهیلا دهقان زاده , ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی , علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۴۰-۴۵
 14. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محبوبه دادخواه , فتانه زرین کلام , صمد پایدار , ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب , فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱-۱۹
 15. احمد توکلی , سعید مرتضوی , محسن کاهانی , زهرا حسینی , به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه , چشم انداز مدیریت بازرگانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۴۱-۵۵
 16. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , مهران سپهری , استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) , مدیریت فناوری اطلاعات , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۱۹-۳۴
 17. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه , علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۳۳-۴۳